انواع متغیر Global در PHP

برخی از متغیر های از پیش تعریف شده php در تمامی بخش های برنامه از کلاس گرفته تا فانکشن ها در دسترس هستند. که اصطلاحا به آنها Superglobals نیز گفته می شوند. این متغیر ها به شرح زیر می باشند.

$GLOBALS
$_SERVER
$_REQUEST
$_POST
$_GET
$_FILES
$_ENV
$_COOKIE
$_SESSION

ادامه ی مطلب